سلام

چگونه به سازمان دیده بان

چگونه به تماشای 4 مراحل

1. نصب افزونه NewTabTV

2. فعال کردن بازیکن TF24

2.1 – کلیک کنید “فیلم ها”

2.2 – فعال کردن بازیکن TF24

3. با کلیک بر روی “بازیکن”

4. لذت بردن از تماشای 🙂